Skip to main content

Kongres Kultury Pomorza Zachodniego

Im kul­tura niż­sza, tym naśla­dow­nic­two bar­dziej rozwinięte.
Ste­fan Żeromski

Kul­tura przy­nosi także zwy­cię­stwo, choć zwy­cię­stwo cza­sem obniża kulturę.
Pla­ton

Możemy nosić chiń­skie ciu­chy, jeź­dzić cze­skimi autami, patrzeć w japoń­skie tele­wi­zory, goto­wać w nie­miec­kich garn­kach hisz­pań­skie pomi­dory i nor­we­skie łoso­sie. Co do kul­tury, to jed­nak wypa­da­łoby mieć własną.
Andrzej Sap­kow­ski

Kul­tura w całej swej róż­no­rod­no­ści, wie­lo­znacz­no­ści, bogac­twie doświad­czeń i odczuć otwiera umy­sły. Czło­wiek z otwar­tym umy­słem jest bar­dziej tole­ran­cyjny, kre­atywny, inno­wa­cyjny. Stwo­rze­nie lep­szej atmos­fery dla sztuki oraz sil­niej­szej mody na sztukę moż­liwe jest poprzez więk­sze otwar­cie na publicz­ność oraz zauwa­że­nie jej potrzeb i ocze­ki­wań. Dla­tego aby kul­tura mogła funk­cjo­no­wać na zdro­wych, sil­nych, ale także ryn­ko­wych zasa­dach, należy naj­pierw wycho­wać świa­do­mego odbiorcę. Stąd potrzeba budo­wa­nia trwa­łych, codzien­nych rela­cji pomię­dzy orga­ni­za­to­rami wyda­rzeń kul­tu­ral­nych a miesz­kań­cami oraz cią­głego docie­ra­nia do grona nowych odbiorców.
Celem orga­ni­za­cji Kon­gresu Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego jest wska­za­nie dia­gnozy i wypra­co­wa­nie pro­po­zy­cji zmian w sek­to­rze kul­tury tak, aby stał się otwarty (tj. rozu­miany jako róż­no­rodne dzia­ła­nie w seg­men­cie prze­my­słów kre­atyw­nych i czasu wol­nego, z upo­wszech­nia­ją­cym się dostę­pem, także poprzez digi­ta­li­za­cję; jako sek­tor szyb­ciej reagu­jący na zmiany i zapo­trze­bo­wa­nie odbior­ców oraz umoż­li­wia­jący łatwiej­szy dostęp do infra­struk­tury innym pod­mio­tom, np. NGO, twór­com nie­zrze­szo­nym), nowo­cze­sny (prze­my­ślana i celowa moder­ni­za­cja ist­nie­ją­cej oraz budowa nowej infra­struk­tury, ale i spo­sób zarzą­dza­nia nią), przy­ja­zny (pozba­wiony barier archi­tek­to­nicz­nych, z więk­szym dostę­pem do oferty dla osób spo­łecz­nie i eko­no­micz­nie wyklu­czo­nych). Kon­gres Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego będzie także słu­żył zde­fi­nio­wa­niu naj­waż­niej­szych wyzwań sto­ją­cych przez kul­turą w regio­nie oraz okre­śle­niu jej roli w roz­woju społeczno-gospodarczym województwa.
Pod­czas kon­gresu twórcy, przed­sta­wi­ciele samo­rzą­do­wych insty­tu­cji kul­tury, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, śro­do­wi­ska nauko­wego, przed­się­biorcy oraz JST będą uczest­ni­czyć w deba­tach, pane­lach i pre­zen­ta­cjach spraw­dzo­nych roz­wią­zań m.in. w zakre­sie finan­so­wa­nia (mece­natu publicz­nego i pry­wat­nego), zarzą­dza­nia, edu­ka­cji kul­tu­ral­nej, toż­sa­mo­ści regio­nal­nej oraz świa­do­mo­ści i aktyw­no­ści kul­tu­ral­nej miesz­kań­ców. Roz­ma­wiać będziemy także o moż­li­wo­ściach i barie­rach w roz­woju kul­tury oraz o ocze­ki­wa­niach miesz­kań­ców w zakre­sie oferty kul­tu­ral­nej. Kon­gres to pierw­sza na Pomo­rzu Zachod­nim publiczna debata o kul­tu­rze, jej potrze­bach i zain­te­re­so­wa­niach miesz­kań­ców regionu.
Kon­gres Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego poza czę­ścią pane­lową to także sze­reg wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych: kon­cer­tów, spek­ta­kli i wystaw.

źródło: http://kongres.wzp.pl/